Ważne informacje

StartWażne informacje

  • Opłata obejmuje udział we wszystkich sesjach naukowych, welcome party, uroczystej kolacji, przerwach kawowych i obiadowych, materiały konferencyjne, identyfikator, certyfikat w wersji elektronicznej.
  • W ramach jednej opłaty można zgłosić 1 komunikat i plakat lub plakaty (W formularzu rejestracyjnym przy pytaniu o tytuł wystąpienia oraz autorów, proszę każdorazowo zaznaczyć dla jakiego rodzaju wystąpienia jest przypisany dany tytuł i autorzy).
  • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany formy wystąpienia oraz harmonogramu wydarzeń.
  • W przypadku zmiany formy prezentacji Autor zostanie o tym poinformowany drogą mailową.
  • Autorzy ponoszą odpowiedzialność za treść oraz jakość nadesłanych streszczeń oraz posterów.
  • Przesłanie materiałów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich udostępnienie innym uczestnikom konferencji.
  • Prace przesłane po terminie nie zostaną uwzględnione w materiałach konferencyjnych.
  • Organizatorzy nie zapewniają noclegów. Rezerwacja noclegów odbywa się we własnym zakresie.